ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az EMSE EDAPP S.L „A világ filozófusai” című sorozat megvásárlására és kiszállítására vonatkozó feltételeket, valamint a felek alapvető jogait és kötelezettségeit Magyarországra kiterjedő hatállyal jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

I./ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1./ Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása során:

  • 1.1. Szállító: Cégnév: EMSE EDAPP S.L
    Székhely: Spanyolország, Calle Torrijos 42, 08012, Barcelona
    Adószám: 30598021-2-51
    Weboldal: www.avilagfilozofusai.hu
    Levelezési cím: 1660 Budapest, pf. 334
    Telefonszám: +36-1/510-0023 E-mail: filozofia@suvet.hu
  • 1.2. Megrendelő: az a nagykorú természetes vagy nyilvántartásba vett jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a Szállítóval szállítási szerződést köt az „A világ filozófusai” c. könyvsorozat megvásárlására.
  • 1.3. Előfizető: az a Megrendelő, aki vagy amely a Szállítóval előfizetési szerződést köt az „A világ filozófusai” könyvsorozat rendszeres megvásárlására.
  • 1.4. Szerződő Felek: Szállító és Megrendelő együttesen.
  • 1.5. Szállítási szerződés: a Szerződő Felek között létrejött megállapodás, amely alapján a Szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot a kikötött későbbi időpontban a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és a vételárát megfizetni.
  • 1.6. Előfizetési szerződés: a Szerződő Felek között létrejött olyan Szállítási szerződés, amely alapján a Szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot rendszeresen visszatérő időközönként, a kikötött későbbi időpontokban a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és a vételárát megfizetni.
  • 1.7. Termék: a Szállító által gyártott és Magyarországon előfizetésben – a Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.) közreműködésével – maga által forgalmazott „A világ filozófusai” könyvsorozat.
  • 1.8. Vételár: a Megrendelő által a Termékért a Szállítónak fizetendő pénzösszeg.
  • 1.9. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § 11. pontjában meghatározott eszközök közül csak a telefon és az elektronikus levelező rendszer (e-mail).

II./A TERMÉK

  • 2.1. A Termék egy könyvsorozat, melynek minden kötete egy-egy jelentős filozófus munkásságának és elképzeléseinek vagy egy filozófiai irányzatnak a bemutatásával foglalkozik.
  • 2.2. A Termék Szállító által tervezett hossza 60 lapszám azzal, hogy Szállító – a fogyasztói igények időközben történő változásaira tekintettel - fenntartja magának a jogot a sorozat hosszának utólagos módosítására. Ha a Megrendelő nem fogadja el a Szállító utólagos szerződésmódosítását, úgy a Termék visszaküldése a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondásnak minősül.
  • 2.3. A Termék bevezetésének kezdő időpontja 2022. március 1. napja. A II. lapszám megjelenésének időpontja 2022. március 15., a III. lapszám megjelenésének időpontja 2022. március 29, a IV. lapszám megjelenésének ideje 2022. április 12. A sorozat további lapszámai mindig hetente, keddi napokon jelennek meg az újságárusoknál.
  • 2.4. A Termék vételárát jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. A vételár megfizetésének határideje a készpénz-átutalási megbízás kézhezvételét követő 15. nap, amelyet Megrendelő – az utánrendelés kivételével – utólag, a Termék kiszállításával egyidejűleg, a csomag részeként vesz át. Szállító a vételár teljes kiegyenlítéséig a Terméken a tulajdonjogát fenntartja.
  • 2.5. A Termék teljes sorozatára vonatkozó megrendelés benyújtására nincs mód.

III./A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

  • 3.1. Szerződő Felek között a megállapodás létrejöhet a weboldalon keresztül, előfizetői kupon postára adásával, valamint a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz útján – a weboldalon szereplő ajánlat ráutaló magatartással történő elfogadását jelentő – megrendeléssel.
  • 3.2. Jelen ÁSZF a Szerződő Felek általi jogügylet részévé válik:
    • a) a weboldalon keresztül történő szerződéskötés esetén az erre vonatkozó nyilatkozat elfogadását jelző ikonra történő rákattintás;
    • b) a telefonon keresztül történő szerződéskötés esetén a call-center munkatárs rögzített hangfelvétellel igazolható szóbeli tájékoztatását követően a Megrendelő elfogadó nyilatkozata;
    • c) e-mailen keresztül történő szerződéskötés esetén a Megrendelő részére a visszaigazolásban küldött e-mail csatolmányaként szereplő ÁSZF postafiókba történő megérkezését követően;
    • d) a kuponon szereplő tájékoztatást követően annak postára adása útján.
  • 3.3. A távollévők közötti szerződés megkötése előtt a Szállító a Kr. 11. § (1) bekezdésében felsorolt körülményekről világosan és közérthető módon tájékoztatja a Megrendelőt. A tájékoztatás az alábbi körülményekre terjed ki különösen:
    • a) a Szállító cégneve, székhelye, elérhetőségei,
    • b) a Szállítási (vagy Előfizetési) szerződés lényeges jellemzői,
    • c) a Termék vételára,
    • d) a Termék kiszállítására és a vételár megfizetésére vonatkozó legfontosabb tudnivalók,
    • e) a Szállítási (vagy Előfizetési) szerződés legrövidebb időtartama,
    • f) az ÁSZF, melyet a Megrendelő a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz útján történő szerződéskötéssel egyidejűleg elfogad.
  • 3.4. Távollévők között kötött szerződés esetén a Megrendelőt megilleti a termék átvételétől számított 14 napon belül történő, indokolás nélküli elállás joga. Amennyiben a szerződés létrejöttére vonatkozó nyilatkozat megtételét követően a Szállító részéről a teljesítés megkezdődik, a Megrendelőt 14 napon belül az indokolás nélküli felmondás joga illeti meg. Az e pontban rögzített jogát a Megrendelő bármilyen erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
  • 3.5. A jelen pont szerint elállás esetén a Vásárló köteles a termékeket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A visszaküldés költsége a Megrendelőt terheli.
  • 3.6. Szállító az ÁSZF rendelkezéseit a weboldalán olyan módon teszi hozzáférhetővé a Megrendelők számára, hogy azok bármikor előhívhassák és tárolhassák azt.
  • 3.7. Szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:82. § - 6:85. §, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 5-6. §-aiban meghatározott tájékoztatási kötelezettségét a weboldal szoftverének szerződéskötésre vonatkozó alkalmazása keretében teljesíti, így tájékoztatást nyújt különösen:
    • a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni,
    • b) arról, hogy a megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szállító nem iktatja a szerződést, ezért az utóbb nem lesz hozzáférhető,
    • c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről,
    • d) a szerződéskötés lehetséges nyelveként a magyar nyelv használatáról, illetőleg
    • e) arról, hogy a Szállító nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek.
  • 3.8. Szállító biztosítja, hogy a Megrendelő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.
  • 3.9. Szállító köteles a Megrendelő megrendelésének beérkezését a Megrendelő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.
  • 3.10. A kiskorú természetes személy által benyújtott megrendelés semmis. A Szállító ebből származó kárát a vétőképtelen kiskorú gondozójától (szülőjétől vagy gyámjától) követelheti.

IV./MEGRENDELÉS, UTÁNRENDELÉS, ELŐFIZETÉS

  • 4.1. Megrendelő a megrendelés Szállítóhoz történő 3.1. pont szerinti benyújtásával elfogadja a Szállító weboldalán közzétett ajánlatot, az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, azt elfogadja és nyilatkozik arról, hogy a Szállító az ÁSZF rendelkezéseit vele ismertette.
  • 4.2. Megrendelő a megrendelés során a Szállító részére megadja nevét (cégnevét), címét (székhelyét), telefonos és e-mail elérhetőségét. A megrendelés benyújtásával Megrendelő hozzájárul a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatai Szállító, mint adatkezelő általi kezeléséhez. Megrendelő a jelen ÁSZF 3.2. pont bármely alpontja szerinti elfogadásával egyidejűleg elfogadja továbbá a Szállító […] oldalon közzétett Adatvédelmi Irányelveket.
  • 4.3. A Megrendelő csak Termék sorozatának 1., 2., 3., 4. vagy 5 kötetétől kezdőden és csak 2022.06.30-ig adhatja le előfizetői megrendelését. Ha a Megrendelő ezt követően vagy egyéb kötetekre tart igényt, úgy utánrendelés keretében megrendelheti azokat a Szállítótól. Utánrendelés esetén Megrendelő előre köteles kifizetni a Termék vételárát. Az utánrendelés keretében megfizetett vételár jóváírását követő 21 napon belül Szállító köteles feladni a Terméket. Az utánrendelésekre vonatkozó rendelések teljesítését a Szállító csak a rendelkezésre álló készletek erejéig biztosítja. Szállító készlethiány esetén jogosult az utánrendelésre vonatkozó rendeléseket elutasítani.

    4.3.1 A Galmour-napok alatt, 2022.04.07. és 2022.04.17. között érvényes promóciós kuponkód megadásával indított előfizetéseknél a sorozat 5. kötetét a Megrendelő ingyenesen kapja meg az 5. számot tartalmazó előfizetői küldeményében (1. számtól indított előfizetésnél a harmadik, 2. és 3. számtól indított előfizetésnél a második, 4. és 5. számtól indított előfizetés esetén az első előfizetői csomagban).

  • 4.4. Előfizetési szerződés esetén a Szállító a weboldalán közzétett kedvezményeket biztosítja Megrendelő számára a szerződés teljes időtartama alatt. Ilyen kedvezménynek minősül a jelen ÁSZF 1. számú mellékletben rögzített árkedvezmény. Ugyanakkor a Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Termék előfizetői árát a sorozat megjelentetése során megváltoztassa.
  • 4.5 Előfizetési szerződés esetén a szerződés elfogadásával egyidőben, az online fizetési mód vállalásáról nyilatkozatot tevő Előfizetők részére Szállító küldeményenként 100 Ft kedvezményt biztosít. A kedvezmény azoknak az előfizetőknek jár, akik vállalják, hogy küldeményeik ellenértékének kiegyenlítéséhez nem a postai átutalásos megbízást (sárga csekk) használják.
  • 4.6. Előfizetési szerződés esetén, ha a Megrendelő érdekköréből származó ok (különösen fizetési késedelem vagy felmondás) miatt nem kerül sor a szerződés megszüntetésére, úgy a Termék teljes – akár a Szállító által utólag módosított – sorozata kiszállításra kerül.

V./A TERMÉK KISZÁLLÍTÁSA

  • 5.1. Szállító a Terméket előszőr a megrendelés benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban 2022. február 28-án köteles kiszállítani, ezt követően a kiszállítás 4 hetente esedékes.
  • 5.2. Szállító a Termék kézbesítését Magyar Posta közreműködésével végzi 3 munkanapos szállítási határidővel.
  • 5.3. Szállító köteles viselni a Termék csomagolásával és kiszállításával összefüggésben felmerült költségeket.

VI./A MEGRENDELŐ FIZETÉSI KÉSEDELME

  • 6.1. Ha a Megrendelő elmulasztja a készpénz-átutalási megbízáson szereplő fizetési határidőt késedelembe esik.
  • 6.2. Fizetési késedelem esetén a Szállító írásban, a következményekre való figyelmeztetéssel, póthatáridő tűzése mellett felszólítja a Megrendelőt a fizetési kötelezettsége teljesítésére. A fizetési emlékeztető kiküldése, ha a Megrendelő e-mail címe rendelkezésre áll, az első két alkalommal az elektronikus levelező rendszeren keresztül, majd postai úton, ellenkező esetben minden alkalommal postai úton, nem könyvelt postai küldemény útján történik.
  • 6.3. Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy késedelme esetén a tartozás behajtása érdekében a Szállító erre szakosodott követeléskezelő céget vagy ügyvédi irodát vegyen igénybe. Hozzájárul ahhoz, hogy a tartozás érvényesítésével összefüggő személyes adatai harmadik fél részére az adatkezeléshez szükséges célból és ideig átadásra kerüljenek.
  • 6.4. Szállító tájékoztatja Megrendelőt amennyiben késedelme miatt követeléskezelő cég igénybevétele válik szükségessé, úgy az elmaradt vételár jogcímén fennálló tartozás mellett a közreműködő jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott behajtási költségét is köteles megtéríteni. Szállító tájékoztatja Megrendelőt, hogy a jelen szerződésből származó követelései behajtására a Credit Controll Követeléskezelő és Információ Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) részére adott megbízást. A Credit Controll Kft. a behajtási eljárás során külön meghatalmazás nélkül is jogosult Szállító képviseletére.

VII./ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS

  • 7.1. Szállító a panaszok kezelése céljából ügyfélszolgálatot működtet.
  • 7.2. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
    - telefon: +36-1/510-0023munkanapokon 8:00-20:00 között
    - e-mail: filozofia@suvet.hu
    - levelezési cím: 1660 Budapest, Pf.: 334 „A világ filozófusai – Előfizetés” jelige feltüntetésével.
  • 7.3. Sérült, hibás vagy hiányos lapszám esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul bejelentést tenni az ügyfélszolgálatnál, ezzel egyidejűleg a kifogásolt Termékről fényképfelvételt készíteni és megküldeni az ügyfélszolgálat e-mail címére. A Szállító a panasz elfogadása esetén ismételten intézkedik a Termék kiszállítása iránt.
  • 7.4. Ha a Megrendelőnek érvényes Előfizetési szerződése van, de nem kapott az 5.1. pont szerint határidőben csomagot, köteles haladéktalanul belejelentést tenni az ügyfélszolgálatnál. A Szállító a panasz elfogadása esetén késedelem nélkül intézkedik a Termék kiszállítása iránt.

VIII./A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

  • 8.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést bármelyik fél, indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. A ráutaló magatartással közölt felmondás (például a Termék visszaküldése a Szállítónak) is hatályosnak tekintendő azzal, hogy a szerződés ebben az esetben a magatartás tanúsításának napján szűnik meg.
  • 8.2. Szállító felfüggeszti az Előfizetési szerződést, ha a Megrendelő fizetési késedelembe esik és a Szállító a 6.3. pont alapján követeléskezelő cég vagy ügyvédi iroda közreműködését kénytelen igénybe venni addig, amíg a Megrendelő a szolgáltatás folytatását külön, írásban nem kéri.

IX./VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  • 9.1. Szállító jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Megrendelők weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések
    • a) eseti megrendelések esetén a szerződésmódosítás hatálybalépését követő naptól számított első megrendelés benyújtásával,
    • b) előfizetési szerződések esetén a szerződésmódosítás hatálybalépését követő naptól számított első lapszám átvételével válnak hatályossá a Megrendelővel szemben.
  • 9.2. A Termék a Szállító tulajdona, tartalma és formai elemei a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a vonatkozó nemzetközi egyezmények, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll.
  • 9.3. Szállító a Megrendelő adatait a szerződéskötéssel, a Termékkel, a teljesítéssel, a számlázással, a követelés érvényesítésével, a hibabejelentéssel kapcsolatos kérdésekkel, további üzleti ajánlat küldésével összefüggésben bizalmasan kezeli. Szállító adatkezelésének részletes szabályait, az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező 4.2. pont szerinti Adatvédelmi Irányelvek tartalmazzák.
  • 9.4. Szerződő Felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés, egyéb értesítés csak magyar nyelven érvényes és hatályos.
  • 9.5. Megrendelő a megrendeléssel összefüggésben a Szállító rendelkezésére bocsátott adataiban bekövetkezett változásról haladéktalanul köteles értesíteni a Szállítót. A változásról szóló értesítésig a korábbi adatok alapján kézbesített értesítést vagy kiszállított küldeményt átvettnek kell tekinteni. Megrendelő az értesítési kötelezettségének elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.
  • 9.6. Szerződő Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ha a tárgyalások nem vezetnének eredményre, a Szerződő Felek a szerződésből származó vagyoni jogvitáik elbírálására kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, hatáskör hiányában a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét, egyéb jogvitáik tárgyában pedig a Budapesti Békéltető Testülethez fordulnak.
  • 9.7. Jelen ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a Szerződő Felek között a szerződés tárgyában esetleg korábban létrejött bármilyen írásbeli vagy szóbeli megállapodás, valamennyi szokás, amelynek alkalmazásában a Szerződő Felek korábban megegyeztek, és valamennyi gyakorlat, amelyet korábban egymás között kialakítottak hatályát veszti és jogviszonyukban jelen ÁSZF rendelkezései irányadók, amely a Szerződő Felek valamennyi, általuk lényegesnek minősített kérdésben való teljes megállapodását tartalmazza.
  • 9.8. Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Szerződő Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.
  • 9.9. Megrendelő a megrendelés Szállítóhoz történő benyújtásával kijelenti, hogy
    • a) az ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően megismerte és azokat kifejezetten elfogadta,
    • b) a jogszabályoktól eltérő rendelkezésekről a Szállító külön tájékoztatta, amely tájékoztatást megfelelőnek tartja, mindezen rendelkezéseket megismerte, tudomásul vette, azokat kifejezetten elfogadja, továbbá
    • c) a Szállítási szerződést mindezen rendelkezésekkel együttesen érvényesen létrejöttnek tekinti.
  • 9.10. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., az Ekertv., valamint a Kr. rendelkezései irányadók.
  • 9.11. Jelen ÁSZF a kihirdetését követő napon lép hatálya.
  • 9.12. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a már folyamatban lévő Előfizetési szerződésekre is.

Budapest, 2021. december 21.

Elfogadta és közzétette:

EMSE EDAPP S.L
szállítósk.

1./ számú melléklet Díjszabás

Lapszám Újság-árusoknál Szállítónál Utánrendeléssel
Előfizetés Eseti megrendelés Érvényes előfizetéshez kapcsolódva, de csak a megrendelés kezdő száma előtti lapszámokra, lapszámonként
1. szám 990,- Ft 990,- Ft 990,- Ft + 799 Ft szállítási díj 990,- Ft
2. szám 2490,- Ft 2290,- Ft 2490,- Ft + 799 Ft szállítási díj 2490,- Ft

A feltüntetett árakból a megrendeléssel egyidőben, az online fizetési mód vállalásáról tett nyilatkozat megtételével előfizetői küldeményenként 100 Ft árkedvezmény jár.

A táblázatban szereplő összegek az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.

2./ számú melléklet Behajtási költség

A követeléskezelő cég részére átadott ügyenként

3.900,- Ft + 27% ÁFA