ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Általános Adatvédelmi Tájékoztatót azért hoztuk létre, mert a természetes személyekre vonatkozóan, a személyes adatok kezelésének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 GDPR RENDELETE (a továbbiakban: GDPR Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az ügyfelek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegítse az érintett jogainak gyakorlását.

A GDPR Rendelet teljes szövege az alábbi linken érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj

Ezt az adatvédelmi tájékoztatót az EMSE EDAPP S.L. (a továbbiakban: Társaság) teszi közzé annak érdekében, hogy a GDPR Rendelet 13. cikkével összhangban minden információval ellássa az érintetteket az adataik kezeléséről és a személyes adatik kezelésével kapcsolatos jogairól.

ALKALMAZANDÓ JOGASZBÁLYOK

 • 1. A GDPR Rendelet
 • 2. Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • 3. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • 4. Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • 5. A kereskedelmi reklámozás alapvető feltételeiről és egyes korlátozásairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A GDPR Rendelet 4. cikke 7. bekezdésében foglalt definíció szerinti, jelen tájékoztatóban érintett Adatkezelő a következő gazdasági társaság:

EMSE EDAPP S.L.
Postai címe: Calle Torrijos 42, 08012 Barcelona, España.
Cégjegyzékszáma: B-65784605
Honlapja: https://emse-publishing.com

Közvetlenül az Adatkezelőnél írásban érdeklődni a következő címeken tudnak:

E-mail: a info@emse-publishing.com

Posta: EMSE EDAPP S.L, Calle Torrijos 42, 08012 Barcelona

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Társaság mint Adatkezelő az Ön adatait az Ön által kezdeményezett előfizetés teljesítése, vagyis az előfizetett kiadványok, a megrendelésben meghatározott időn belüli Önhöz eljuttatása érdekében kezeli, ez az ún. a megrendelés teljesítése céljából végzett adatkezelés. (A Társaság ugyanakkor az Ön személyes adatait a számviteli törvény előírásainak betartása érdekében is kezeli, ez az ún. számviteli célú adatkezelés. Valamint a Társaság az Ön személyes adatait az Ön kereskedelmi célú tájékoztatása érdekében is kezeli. A kereskedelmi célú tájékoztatást a következő csatornák felhasználásával végzi: elektronikusan az Ön által megadott e-mail cím felhasználásával; postai úton az Ön által megadott postai cím felhasználásával; telefonon az Ön által megadott telefonszám felhasználásával – ez az ún. kereskedelmi célú adatkezelés.)

AZ ADATKEZELÉS JOGI KERETEI

A megrendelés teljesítése céljából történő adatkezelés jogalapja a GDPR Rendelet 6. cikke 1. bekezdése b, pontja, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló törvény 13/A szakasz 1. és 2. bekezdése.

A kereskedelmi célú adatkezelésre vonatkozóan Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez, de a visszavonás nem vonatkozik a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésre. Az Ön hozzájárulásának visszavonását követően a Társaság nem fogja kereskedelmi célból kezelni az Ön adatait.

AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A Társaság az ügyfelek alábbi személyes adatait kezeli a jelen tájékoztatóban meghatározott kezelési célokból.

 • 1. vezetéknév, keresztnév
 • 2. postai levelezési és számlázási cím
 • 3. bankszámla adatok
 • 4. telefonszám

Üzleti célú adatkezelés során a Társaság alábbi személyes adatait kezeli.

 • 1. vezetéknév, keresztnév
 • 2. postai levelezési és számlázási cím
 • 3. e-mail cím
 • 4. telefonszám

AZ ADATFELDOLGOZÓK NEVE ÉS CÍME

a Társaság az Ön személyes adatait az alábbi adatfeldolgozóknak továbbítja az adatkezelés során:

1. Suvet Kft. (székhelye: 1196 Budapest, Batthyány utca 120; cégjegyzéki száma: 01 09 712849; e-mail címe: suvet@suvet.hu);

2. Magyar Posta Zrt. (székhelyes: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzéki száma: 01-10-042463);

3. United Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.; cégjegyzékszám: 05-09-018137).

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az Ön személyes adatait továbbíthatja a fent megjelölt adatfeldolgozóknak.

Kiemelten tájékoztatjuk, hogy amennyiben fennálló esedékes tartozását a Társaság kérésének megfelelően em rendezi, az adatkezelő jogosult a Hitelkontroll Kárkezelő és Információs Szolgáltató Zrt-t (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; cégjegyzéki szám: 01 09 562111) megbízni a követelés teljesítése és behajtása céljából, és ezzel összefüggésben a követelés behajtásához elengedhetetlen személyes adatait Kárkezelő és Információs Szolgáltató Zrt-nek továbbítani.

Az üzleti célú adatkezeléssel kapcsolatban kiemelten tájékoztatjuk, hogy az Ön és a Társaság között az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Társaság jogosult jogi képviselő segítségét kérni, valamint a jogi képviselő számára az Ön személyes adatait továbbítani.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megrendelés teljesítésével összefüggő adatkezelés esetén az Ön által megadott adatok kezelése a megrendeléssel létrejött előfizetés lejártával, illetve az esetlegesen felmerülő igények rendezésével – megszűnik.

A jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek esetében az adatkezelés a megrendeléstől számított 10 évig, illetve a megrendelésből adódó igények rendezéséig vagy elévüléséig tarthat.

A fent megjelölt időszak letelte után az Adatkezelő az Ön személyes adatait a technikailag elérhető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül törli.

A számviteli célú adatkezelés esetén Adatkezelő a számviteli törvény 169. cikkének 2. bekezdése szerint eljárva, a számvitelt alátámasztó adatokat legalább 8 évig visszanyerhető és azonosítható módon megőrzi.

Az üzleti célú adatkezelés esetén az Ön által megadott adatok kezelése a felhatalmazás visszavonásáig, de legkésőbb a megrendeléssel létrejött előfizetés lejártát követő 2 évig folytatódik. A fent megjelölt időszak letelte után az Adatkezelő az Ön személyes adatait a technikailag elérhető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül törli.

AZ ÜGYFÉL HOZZÁFÉRÉSI, HELYESBÍTÉSI ÉS TÖRLÉSI JOGOSULTSÁGAI

A jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogosultságokat biztosítjuk az ügyfelek számára:

 • 1. A személyes adatokhoz való hozzáférés jogosultsága
 • 2. A személyes adatok helyesbítésének jogosultsága
 • 3. A személyes adatok törlésének jogosultsága
 • 4. Az adatkezelés korlátozásának jogosultsága (kereskedelmi célú adatkezelés esetén)
 • 5. Panasztételi jogosultság.

Az alábbiakban részletezzük az ügyfelek jogosultságait:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés jogosultsága

Az ügyfél kérésére a Társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e vagy sem. Az ügyfél kérése esetén a Társaság a hozzáférés elősegítése mellett tájékoztatja az érdeklődőt a kezelt adatok kategóriáiról, a kezelés céljairól, a kezelés címzettjeiről vagy címzetti kategóriáiról, az adatok tárolásának időtartamáról, illetve az ügyfél jogvédelmi és/vagy jogsegély lehetőségeiről, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) való bejelentési jogának időtartamáról, valamint a kezelt személyes adatok meghatározásának szempontjairól.

2. A személyes adatok helyesbítésének jogosultsága

Az ügyfélnek jogában áll kérni a Társaságtól adatainak helyesbítését pontatlanság esetén. Amennyiben a Társaság által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, az érintett a helyes adatok megjelölésével írásban (postai úton vagy e-mailben) kérheti az adatok helyesbítését. Az ügyfélnek indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül írásban (postai úton vagy e-mailben) értesítenie kell a Társaságot a Társaság által kezelt személyes adatok változásáról.

3. A személyes adatok törlésének jogosultsága

Az ügyfél jogosult arra, hogy a Társaság törölje személyes adatait, a Társaság pedig köteles az őt érintő személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni a GDPR Rendeletben (17. cikk) meghatározott esetekben. Abban az esetben, ha a Társaság a személyes adatot harmadik félnek továbbította, és az ügyfél él törlési jogával, a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatfeldolgozót arról, hogy olyan személyes adatokat kezel, amelyek törlését az ügyfél kérte.

Az adatkezelés korlátozásának jogosultsága (kereskedelmi célú adatkezelés esetén)

Az ügyfélnek jogában áll kérni, hogy a Társaság korlátozza adatkezelési gyakorlatát az ügyfél személyes adataira vonatkozóan, amennyiben:
1. Az ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát.
2. Az ügyfél nem járult hozzá az adatkezeléshez.
3. A Társaság adatkezelési gyakorlata jogszerűtlen.
4. Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az ügyfélnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5. Panasztételi jogosultság

Az ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az ügyfél személyes adatai a továbbiakban nem kezelhetők.

Továbbá, az ügyfélnek joga van kapcsolatba lépni nemcsak az Adatkezelő, de az Adatfeldolgozó képviselőjével is, az alábbi címen:

Postai cím: Suvet Kft. 1660 Budapest, 307-es postafiók

E-mail cím: filozofia@suvet.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez a visszavonás előtti hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A Társaság az ügyfél kérésére végzett intézkedésekről haladéktalanul, de legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad.

AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az ügyfél keresetet nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), amelynek elérhetőségei az alábbiak:
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://naih.hu

Ezen túlmenően Önnek jogában áll jogi lépéseket tenni a Társasággal szemben személyes adatainak jogszerűtlen kezelése miatt, és abban az esetben, ha a Társaság, a GDPR Rendelet előírásaiba ütközö adatkezelési tevékenysége miatt Ön kárt szenvedett.